Απόσπασμα από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2010 συνεδριάσεως του ΔΣ του Δήμου Αθαμανίας.

 

          Στο Βουργαρέλι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2010, ημέρα Σάββατο και  ώρα 10,30 π.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου Αθαμανίας   ύστερα από την αρίθ. 429 /26-01-2010  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρηγορίου Γαλαζούλα, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων  και επιδόθηκε – γνωστοποιήθηκε  στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο Αθαμανίας σύμφωνα με το άρθρο 95 §3 του Ν.3463/2006   .     Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής του Δ.Σ., ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) μελών, ήταν:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. 

Χαντζηγιάννης

Κωνσταντίνος

 

 

 

2. 

Τζαμάκος

Παναγιώτης

 

 

 

3. 

Βένδρα

Δήμητρα

 

 

4. 

Κουτσιαύτης

Χρήστος

 

 

5. 

Γαλαζούλας

Γρηγόριος

 

6. 

Σκαλτσογιάννης

Παναγιώτης

 

 

 

7. 

Παππάς

Ιωάννης

 

 

 

8. 

Φλούδας

Ελευθέριος

 

 

 

9. 

Κατσέλης

Κωνσταντίνος

 

 

 

10.              

Γαλαζούλας

Νικήτας

 

 

 

11.              

Γκόρος

Λεωνίδας

 

 

 

12.              

Κωνσταντινίδης

Βασίλειος

 

 

 

13.              

Πλούμπης

Ιωάννης

 

 

 

14.              

Κανής

Δημήτριος

 

 

 

15.              

Κοτσιάνης

Κωνσταντίνος

 

 

 

16.              

Δημητρίου

Γεώργιος

 

 

 

17.              

Τυρολόγος

Απόστολος

 

 

 

 

Παραβρέθηκαν και οι παρακάτω πρόεδροι Τοπικών Διαμερισμάτων:

1.     

Καραβασίλης Ευάγγελος

2.     

Φώτης Σπυρίδων

3.     

Νίκος Γεώργιος

4.     

Παππάς Παντελής

5.     

Παππάς Ευθύμιος

6.     

Παντούλας Θεόδωρος

7.     

Μπουρελάκης Γεώργιος

8.     

Τζαμάκος Βασίλειος

9.     

Βασιλείου Κώστας

10.       

Κατσινέλης Κων/νος

11.       

Μάλλιου Κων/νια

 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.

Κουτσούπας Λάμπρος

 

Ο οποίος δεν παραβρέθηκε αν και νόμιμα κλήθηκε

 

          Ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι των παρακάτω Σύλλογων  και φορέων του Δήμου Αθαμανίας:

1)    Ένωση Συλλόγων Δήμου Αθαμανίας διά της κας Λαμπρινής Σπαή

2)    Σύλλογος Βουργαρελιωτών Αττικής διά του κ. Νίκου Δήμου

3)    Αδελφότητα Αθαμανιωτών και Κάτω Αθαμανιωτών διά της κας Αλυμάρα Βασιλείας

4)    Αδελφότητα Κυψελιωτών Αθήνας δια του κ. Μακαβέλου Γεώργιου

5)    Αδελφότητα Τετρακωμιτών και Καψαλιωτών δια του κ. Σπαή Νικόλαου

6)    Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκατούνου διά της κας Μασούρα Κωνσταντίνας

7)    Σύλλογος απανταχού Διστρατιωτών διά του κ. Κοντού Αντωνίου

8)    Αδελφότητα Κεντρικού «Η ΝΙΣΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» διά του κ. Αναγνωστάκη Δημοσθένη

9)    Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Χαραλάμπους διά του κ. Λιλή Νικολάου

10) Πολιτιστικός Σύλλογος Βουργαρελίου διά του κ. Μανούση Νικολάου

11)  Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθάμας» διά του κ. Μάλλιου Βασιλείου

12) Πολιτιστικός Σύλλογος Τετρακωμιτών «Η Μήγερη» διά του κ. Κοτσιάνη Κωνσταντίνου

13) Πολιτιστικός Σύλλογος Κυψελιωτών Άρτας διά του κ. Κραμπή Νικολάου

14) Αναπτυξιακό Σύνδεσμος Σκιαδάδων «Η Κασταλία» διά του κ. Καραίσκου Αλέξανδρου

15) Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Αθαμανίου διά του κ. Πλεύρη Ιωάννη

16)  Σύλλογος Ανεμορραχιωτών Άρτας «Η Μπούγα» διά του κ. Τριάντου Γεωργίου

17) Ο Σύλλογος Ναζαίων-Κεντρικού «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» διά του κ. Καλιακάτσος Κωνσταντίνος

18) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου διά της κας Αλίκης Τσιβόλα

19) Ο πρόεδρος του αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αθαμανίου και Κάτω Αθαμανίου πατήρ Βασίλειος Τσίρκας

20) Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μεσούντας διά του συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Δράκου

21) Ο πρόεδρος του αναγκαστικού Συνεταιρισμού Βουργαρελίου – Παλαιοκατούνου κ. Κοντοδήμας Δημήτριος

22) Η πρόεδρος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τζουμέρκων κα Καραβασίλη Σταυρούλα

23) Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσούντας διά του προέδρου του και προέδρου Τοπικού Συμβουλίου κ. Μπουρελάκη Γεωργίου

Οι υπόλοιποι φορείς αν και εκκλήθηκαν δεν παραβρέθηκαν.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Στούμπας Επαμεινώνδας  για την τήρηση των πρακτικών.

                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ. Κατόπιν ξεκίνησε η συνεδρίαση με  θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

ΘΕΜΑ 1ο

 Σχέδιο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Καλλικράτης»

 

Αριθμ. Απόφασης   3 /2010

 

          Ο πρόεδρος του Δ.Σ ανέγνωσε επιστολή του προέδρου της Αδελφότητας Ανεμορραχιωτών Άρτας κυρίου Καράμπαλη Νικολάου σύμφωνα με την οποία εάν ο Καποδίστριας εξυπηρέτησε ανεπαρκώς τους πολίτες ο Καλλικράτης χωρίς αλλαγή ορίων νομών θα φέρει τον μαρασμό και τη μεταδημότευση κατοίκων των άγονων περιοχών, ακολούθως προτείνει μέτρα για την διοικητική διάρθρωση του νέου ΟΤΑ και την επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων του νέου Δήμου.

          Κατόπιν ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Διοικητικού Κώδικα τον Α.Ν. 261/68 τις 2655/75 και 1343/80  Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας, την αποδοχή των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ, την δήλωση του υπουργού ότι θα αποδεχθεί τις αποφάσεις του ομόφωνου πορίσματος της ΚΕΔΚΕ, τη συζήτηση διαβούλευση που έχει αναπτυχθεί στο νομό μετά από επανηλημένες προσκλήσεις της ΤΕΔΚ Άρτας, την επιφύλαξη όπως  είχε διατυπωθεί στην με αριθμό 1/2010 απόφαση Δ.Σ. , προτείνει στο Σώμα την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης 1/2010 .

          Μετά από αυτά το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτή την ανάκληση της υπ αριθμ. 1/2010 απόφασης Δ.Σ.

Ακολούθως έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγείται το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι:

Σχέδιο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Καλλικράτης»

 

Ο κ. Δήμαρχος λαβών το λόγο ενημέρωσε το σώμα για τις μέχρι τούδε ενέργειές του, συζητήσεις, συναντήσεις, διαβουλεύσεις (ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ κλπ) ανέλυσε για μια ακόμη φορά τις αποφάσεις της ΤΕΔΚ Άρτας, της ΚΕΔΚΕ κλπ. Είπε ότι αποδέχεται το σχέδιο Καλλικράτης για μία ακόμη φορά με τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σε  πρώτο στάδιο από την ΤΕΔΚ  και ακολούθως μετέφερε στο Σώμα την περιρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από το χωροταξικό, τα όρια των νέων Δήμων, την έδρα , τις μέχρι τώρα αποφάσεις των ΟΤΑ του νομού και ειδικότερα των κοινοτήτων Θεοδωριάνων , Μελισσουργών , και του Δήμου Αγνάντων, τις δηλώσεις, απόψεις, θέσεις των παραπάνω ΟΤΑ και φορέων της ευρύτερης περιοχής και συνέχισε ως εξής:

Κύριοι Σύμβουλοι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων με την πρώτη απόφασή μας την οποία σήμερα ανακαλέσαμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες μας όσο και στους δημότες των όμορων ΟΤΑ καταθέσαμε τις απόψεις μας και τις αποφάσεις μας για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα του χωροταξικού σύμφωνα με το σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας, τη μελέτη «Σκανδαλίδη», τη μελέτη του ΙΤΑ , το σχέδιο Καλλικράτης. Επειδή η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που επιδείξαμε σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση μας δημιούργησε σύγχυση, παρερμηνεύθηκε και εκλήφθηκε ως αδυναμία από συναδέλφους, οι οποίοι δρώντας αποπροσανατολιστικά και πάντως όχι υπεύθυνα, βάζοντας τεχνητά δηλήματα περί αλλαγής συνόρων στους δημότες μας όσο και στους δημότες τους ενώ η διαβούλευση όσον αφορά τα όρια πουθενά στη χώρα δεν διεξάγεται επί τη βάσει αλλαγής συνόρων και αφού αποτέλεσαν τα ευνοημένα παιδιά του Καποδίστρια  καταλαμβάνοντας ο ένας έκταση 7,48% και 2,13% του νομού έναντι του 18,5% του Δήμου Αθαμανίας, επιδιώκουν και σήμερα ουσιαστικά την ίδρυση ΟΤΑ που θα καταλαμβάνει μόνο το 10% της έκτασης του νομού πέρα από κάθε έννοια ισότητας ισονομίας κλπ. ήτοι τη δημιουργία 10 ΟΤΑ στο νομό ενώ γνωρίζουν ότι ο συνολικός αριθμός των ΟΤΑ σύμφωνα με τις δηλώσεις των βουλευτών του νομού κ.κ. Τσιρώνη και Στασινού ο αριθμός των ΟΤΑ δεν μπορεί να ξεπερνά τους τέσσερις με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία όσον αφορά το χωροταξικό, τους τρείς σύμφωνα με την μελέτη του ΙΤΑ, και τους επτά σύμφωνα με τη μελέτη Σκανδαλίδη και  ομιλούν περί δημιουργίας Δήμων Τζουμέρκων συνολικά, λαμβάνοντας δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ξηροβουνίου Δήμου Τζουμέρκων νομού Ιωαννίνων, Δήμου Πραμάντων και άλλες κοινότητες όπως Πλατανούσσα , Ματσουκίου κλπ. Σας λέω λοιπόν ότι περιλαμβανομένου και του Δήμου Αθαμανίας θα ξεπερνά σε έκταση τα 1000 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα με ανεπαρκή επικοινωνία οδική πολιτισμική κλπ. Αν δεν περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς τους ο δήμος Αθαμανίας και πιστεύουν ότι είναι εκτός Τζουμέρκων αυτό το δικαίωμα πρώτον δεν τους το εκχωρούμε, δεύτερον πάλι θα δημιουργηθεί ένας ΟΤΑ με έκταση πλέον των εξακοσίων τετραγωνικών χιλιομέτρων και καταρρίπτει το ίδιο τους το επιχείρημα περί ιδρύσεως ΟΤΑ που θα καταλαμβάνει 10% της συνολικής έκτασης του νομού.

Αυτοί και ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ θα αποφασίσουν τι θέλουν τελικά και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί το λέω αυτό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε σύγχυση στους δημότες ότι ο Δήμος Αθαμανίας επιδιώκει την ομηρία των όμορων ΟΤΑ, δημιουργήθηκε η αίσθηση κόντρας-αντιπαλότητας που αν με τον Καποδίστρια χρειάστηκαν 12 χρόνια για να αμβλυνθούν κάπως, άλλα τόσα θα χρειαστούν για να ξεπεραστεί εκ νέου η αντιπαλότητα μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που πιθανόν να αποτελέσουν αύριο δημότες του ίδιου ΟΤΑ . Οι λόγοι για τους οποίους τοποθετούνται έτσι δεν είναι κατανοητοί σε μένα ή μάλλον είναι κατανοητοί αλλά δεν θέλω να αναφερθώ.

Κυρίες και κύριοι με τον Καποδίστρια ο Δήμος Αθαμανίας περιήλθε στην δυσχερέστερη θέση έναντι όλων των ΟΤΑ τόσο από πλευράς έκτασης, αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμών κλπ. Διεκδικούμε μέσω του Καλλικράτη την επανόρθωση αυτής της αδικίας και προτείνω στο Σώμα να αποτελέσουμε νέο ΟΤΑ με την κοινότητα Θεοδωριάνων αποτελώντας από πλευράς εκτάσεως το 21% του νομού με τις ιδιαιτερότητες του ορεινού όγκου με μόνη απαιτούμενη υποδομή την ολοκλήρωση και τη βελτίωση του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα και έδρα το Βουργαρέλι που διαθέτει την καλύτερη οδική πρόσβαση (Ε.Ο.  Άρτας -Τρικάλων) με την πρωτεύουσα του νομού, τις καλύτερες υποδομές Δημαρχείο, Συνεδριακό Κέντρο, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, Γυμνάσιο Λύκειο, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αστυνομικό τμήμα, Υποθηκοφυλακείο, Ειρηνοδικείο, Ο.Τ.Ε.

Απευθυνόμενος προς τους δημότες των όμορων ΟΤΑ τους δηλώνουμε ότι εμείς δεν επιδιώκουμε την ομηρία κανενός κι ούτε είναι στις πρακτικές μας η υποχρεωτική συνένωση δήμων χωρίς τη συναίνεση τοπικών κοινωνιών τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν πρόκειται να επέλθει η καταστροφή με τον Καλλικράτη και τα Τζουμέρκα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν ανεξαρτήτως της όποιας διοικητικής μεταρρύθμισης όπως συνέχισαν να υπάρχουν και μετά τον Καποδίστρια και όπως υπήρχαν περήφανα και αγέρωχα εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια.

Ότι ακολουθήσει από εδώ και στο εξής εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη, τυχόν δυσμενείς εξελίξεις θα βαρύνουν αυτούς που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Καλώ τους συναδέλφους των ΟΤΑ του νομού να συνδράμουν με την ψήφο τους στο αίτημά μας αποκαθιστώντας το δίκαιο την ισότητα και την ισονομία .

Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δ.Σ. κ. Κωνσταντινίδη ο οποίος είπε ότι ελωχεύει κίνδυνος με το χωροταξικό και ότι δεν δικαιολογείται η επιθετική συμπεριφορά από μέρους του Δήμου Αγνάντων κατά τα αλλά συμφωνεί με την εισήγηση του Δημάρχου και εφιστά την προσοχή και την επαγρύπνηση όλων.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Γκόρος Λεωνίδας ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για μια βαθιά τομή στην αυτοδιοίκηση με αναπτυξιακή προοπτική αλλά υπάρχουν σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν όπως οι αρμοδιότητες και η κατανομή των πόρων. Επίσης τόνισε ότι λόγω του ΕΣΠΑ ο Καλλικράτης είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και όσον αφορά το χωροταξικό αν τηρηθούν τα κριτήρια είμαστε σε πλεονεκτική θέση λόγω υποδομών κατά τα αλλά και αυτός συμφωνεί με την εισήγηση του Δημάρχου.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ.Χαντζηγιάννης Κωνσταντίνος ο οποίος και αυτός συμφωνεί με την εισήγηση του Δημάρχου και είπε ότι ο Δήμος Αγνάντων ας προχωρήσει όπως νομίζει εμείς έχουμε όλες τις προϋποθέσεις από πλευράς υποδομών.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δ.Σ. Κοτσιάνης Κωνσταντίνος ο οποίος είπε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα για το χωροταξικό και το θέμα θα έχει συνέχεια. Επίσης τόνισε ότι το σχέδιο θα βοηθήσει στην οικονομική κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Κανής Δημήτριος  ο οποίος είπε ότι περίμενα μια σοβαρότερη αντιμετώπιση και μεγαλύτερη ευαισθησία εκ μέρους των αιρετών του νομού δεν φαίνεται όμως δυνατή και ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τους ΟΤΑ του νομού και όχι απ’ τα κόμματα. Μηχανορραφίες, Πολιτικοί, Γεωγραφία ,Τζουμέρκα δημιουργούν αδιέξοδα αξεπέραστα. Ο Δήμος Αθαμανίας είναι βιώσιμος έχει υποδομές συμφωνώ με την ανάκληση της απόφασης η καινούργια να μην είναι δεσμευτική-ανοικτή πόρτα.

          Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Φλούδας Ελευθέριος ο οποίος είπε χαιρετίζω και εγώ τη συνάντηση όσον αφορά τα κριτήρια και τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν πρέπει να γίνει προσπάθεια να διευκρινιστούν και να γίνουν αποδεκτά . Ο στόχος είναι η ανάπτυξη. Μειώνουμε τα επιχειρήματά μας αν αλλάξουμε την προηγούμενη απόφασή μας πρέπει να δώσουμε προοπτική στην περιοχή και δεν ωφελεί να μπούμε στις λογικές και πρακτικές των άλλων.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Τυρολόγος Απόστολος ο οποίος είπε χαιρετίζω και εγώ τη συνάντηση με προβληματίζει ιδιαιτέρως η ανάκληση της προηγούμενης απόφασης που ενδεχομένως να οδηγήσει σε άλλες λύσεις μη επιθυμητές.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Δ.Σ. κ. Κουτσιαύτης Χρήστος ο οποίος είπε ότι κατανοεί το πρόβλημα του Δήμου Αγνάντων ως αναφορά το χωροταξικό, μορφολογικά όμως είναι λογικό να συνενωθεί με το δικό μας Δήμο ο οποίος έχει τις απαραίτητες υποδομές.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Βασιλείου ο οποίος ζήτησε τα τοπικά συμβούλια τοπικών διαμερισμάτων να μην  είναι μονομελή.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Φώτης Σπύρος ο οποίος χαιρέτισε τη συνάντηση και τάχθηκε υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο η κα Σπαή Λαμπρινή για λογαριασμό της ένωσης Συλλόγων Δήμου Αθαμανίας μετέφερε τα διαδραματισθέντα στην «Παντζουμερκιώτικη» στην Αθήνα και πρότεινε να είμαστε ενωμένοι. Είπε ότι καλύφθηκε σε μεγάλο μέρος από τους προηγούμενους και την εισήγηση του Δημάρχου.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Κοντός Αντώνιος αντιπρόεδρος της Παντζουμερκιώτικης ένωσης , πρόεδρος της Αδελφότητας Διστρατιωτών Αθήνας μετέφερε τα διαδραματισθέντα στην «Παντζουμερκιώτικη» στην Αθήνα, είπε ότι η θέση της Παντζουμερκιώτικης είναι όλα τα χωριά των Τζουμέρκων ένας δήμος, πρότεινε μέτρα που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των δημοτών κατά τα λοιπά συντάχθηκε με την εισήγηση του Δημάρχου.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο η κα Καραβασίλη πρόεδρος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητος και είπε ότι η ανάπτυξη στα Τζουμέρκα περνάει μέσα από τον αγροτουρισμό συμφωνεί με τον Καλλικράτη να διεκδικήσουμε το όνομα Τζουμέρκα , το θέλουν όλοι, είμαστε Τζουμέρκα να αγωνιστούμε για  αυτό κατά τα λοιπά συντάσσεται με την άποψη του Δημάρχου.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Τριάντος ο οποίος πρότεινε να αποτελέσουμε έναν ΟΤΑ με τα Θεοδώριανα κατά τα λοιπά τον κάλυψαν οι υπόλοιποι.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο η κα Μασούρα Κωνσταντίνα η οποία ρώτησε αν μπορεί να συνενωθεί με το Δήμο μας η κοινότητα Μυροφύλλου Τρικάλων.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Δήμος Νίκος ο οποίος αφού μετέφερε τα διαδραματισθέντα στην «Παντζουμερκιώτικη» στην Αθήνα είπε ότι το ακροατήριο εκεί παραπλανήθηκε και δεν ήταν ενήμερο . Αν θέλει ο Δήμος Αγνάντων να έλθει ας έλθει κατά τα λοιπά τίθεται αλληλέγγυος στις προσπάθειες του Δήμου Αθαμανίας.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Αναγνωστάκης Δημοσθένης ο οποίος αφού δήλωσε ότι η Παντζουμερκιώτικη αποτελεί λόμπυ συμφωνεί με την κυρία Καραβασίλη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τζουμέρκων, είπε ότι δεν έχουμε δεσμούς πέρα του Δήμου Αγνάντων, διαφωνεί με την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και προτείνει να συμπληρωθεί.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Μάλλιος Βασίλειος ο οποίος διατύπωσε επιφυλάξεις για το σχέδιο Καλλικράτης είπε ότι με τον Καποδίστρια δημιουργήθηκαν προβλήματα, πρότεινε να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του πληθυσμού. Έθεσε θέματα αποστάσεων, επικοινωνίας, δήλωσε ότι το πάρκο Τζουμέρκων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη του  Δήμου κατά τα λοιπά στηρίζει τη γενική προσπάθεια.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Σπαής Νικόλαος είπε ότι συμφωνεί με το σχέδιο Καλλικράτης και ότι η Παντζουμερκιώτικη ποτέ δεν υποστήριξε τα συμφέροντα του Δήμου Αθαμανίας. Οι βουλευτές του νομού πρέπει να ενημερωθούν προτείνει τη συνένωση μόνο με την κοινότητα Θεοδωριάνων.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Παππάς Δημήτριος ο οποίος είπε ότι μας χαρακτηρίζει κοινός τρόπος ζωής με το δήμο Αγνάντων και την κοινότητα Μελισσουργών δε γνωρίζει από πότε τα Τζουμέρκα περασαν τα φυσικά σύνορα του ποταμού Αράχθου, διαφωνεί με τις μεθοδεύσεις που χωρίζουν τους κατοίκους των Τζουμέρκων.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Καραϊσκος ο οποίος εξέφρασε την απορία για την μεγάλη μείωση αριθμού των ΟΤΑ.

Μετά πήραν το λόγο πολίτες που παραβρίσκονταν .

Ο κ. Βασίλειος Γούλας αφού πήρε το λόγο είπε δοθέντος ότι δεν θα γίνουν συνενώσεις εκτός ορίων νομών εμείς δεν χρειάζεται να πάρουμε καινούργια απόφαση. Αν ο Δήμος Αγνάντων επιτύχει να συνενωθεί με ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων καλώς, εμείς σαν Δήμος πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας.

Ο κ. Τσίρκας Γεώργιος συμφωνεί με την εισήγηση του κ. Δημάρχου πρέπει να μείνουμε όπως είμαστε και όποιος θέλει ας έρθει.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο η κα Αγγέλη Ευαγγελία η οποία συνεχάρη τους διοργανωτές της συγκέντρωσης συμφωνεί με τις προτάσεις και δήλωσε ότι πρέπει να είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και συνεργασίες.

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Τζαδήμας Βασίλειος ο οποίος χαιρέτισε τη συνάντηση είπε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και θα αντιμετωπιστεί πολιτικά όλα αυτά δημιουργούνται εξαιτίας των ρόλων που χάνονται και την επιδίωξη της εξουσίας, η ανάκληση της απόφασης θέλει προσοχή ώστε να μην αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, οι βουλευτές δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος.

Ακολούθως ζήτησε και πήρε το λόγο ο Δήμαρχος και απαντώντας συνολικά σε όλους είπε ότι δεν υπάρχει κόντρα με τους όμορους ΟΤΑ έχουμε θέσεις δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας και ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια που να θίγει να προσβάλει  κλπ τους γείτονες. Πρότεινε στους συλλόγους μέλη της Παντζουμερκιώτικης Ομοσπονδίας να παραιτηθούν. Συμφωνεί στο να διεκδικηθεί το όνομα Τζουμέρκα , αποδέχεται τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς των κ.κ. Φλούδα,Τυρολόγου, Αναγνωστάκη, κας Καραβασίλη και όσων άλλων μίλησαν σχετικά με τη διαφοροποίηση της δημοτικής αρχής και την ανάκλησή της.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει στο Σώμα πέρα της πρώτης προτάσεως όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση να συμπληρωθεί με το αποφασιστικό της ανακαλούμενης απόφασης με την προϋπόθεση αυτό να αποτελέσει θέσεις των όμορων ΟΤΑ η να προκύψει από απόφαση της Πολιτείας.

Αποδέχεται την πρόταση όσων μίλησαν για την επίδοση ψηφίσματος με τα πρακτικά συνεδρίασης  στο υπουργείο Εσωτερικών, στους βουλευτές του νομού, στην Περιφέρεια , στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας, και σε όλους τους ΟΤΑ του νομού. Να δημοσιευτεί επίσης αυτούσια η περίληψή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού.

 

Το συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση , την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1)   Τάσσεται υπέρ του σχεδίου Καλλικράτης με τις επιφυλάξεις όσον αφορά τα οικονομικά, τις αρμοδιότητες και τα έργα υποδομής.

2)   Αποφασίζει τη συνένωση με την κοινότητα Θεοδωριάνων με την ονομασία Ανατολικά Τζουμέρκα, έδρα το Βουργαρέλι το οποίο διαθέτει την καλύτερη οδική πρόσβαση (Ε.Ο.  Άρτας Τρικάλων) με την πρωτεύουσα του νομού, τις καλύτερες υποδομές Δημαρχείο, Συνεδριακό Κέντρο, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, Γυμνάσιο Λύκειο, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αστυνομικό τμήμα, Υποθηκοφυλακείο, Ειρηνοδικείο, Ο.Τ.Ε.

3)   Αποδέχεται ως εναλλακτική λύση -πρόταση –συμβιβασμό και μόνον αν αυτή προέλθει μετά από απόφαση-πρόταση των οργάνων των Δήμων Αγνάντων και της κοινότητας Μελισσουργών ή από απόφαση της πολιτείας. Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει ο Δήμος αυτός να φέρει το όνομα Τζουμέρκα με έδρα το Βουργαρέλι το οποίο διαθέτει την καλύτερη οδική πρόσβαση (Ε.Ο.  Άρτας Τρικάλων) με την πρωτεύουσα του νομού, τις καλύτερες υποδομές Δημαρχείο, Συνεδριακό Κέντρο, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, Γυμνάσιο Λύκειο, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αστυνομικό τμήμα, Υποθηκοφυλακείο, Ειρηνοδικείο, Ο.Τ.Ε.

4)  Να επιδοθεί η παρούσα με τη μορφή ψηφίσματος όπως ορίζεται στην εισήγηση ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό       3 /2010

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα Μέλη

Γρηγόριος Γαλαζούλας                                                           ακολουθούν υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                    Ο Πρακτικογράφος

 

 

 

   Γρηγόριος Γαλαζούλας                                                Στούμπας Επαμεινώνδας

 

back.gif (9867 bytes)